Algemene Voorwaarden Brokjesenzo 

1 Toepasselijkheid

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

‘Koper’

iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Brokjesenzo in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Consument Koper’

iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt.

‘Producten’

het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

‘Website(s)’

de websites (tezamen of afzonderlijk), die door Brokjesenzo beheerd worden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Brokjesenzo alsmede op alle met Brokjesenzo aangegane overeenkomsten.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Brokjesenzo is ingestemd.
Brokjesenzo behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
Door het gebruik van de Websites van Brokjesenzo en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.
Brokjesenzo is bevoegd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres of via een remote verbinding in het geval van ondersteuning op afstand.
Koper en Brokjesenzo komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Brokjesenzo gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

3. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW.
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

De Koper is de prijs verschuldigd die Brokjesenzo in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Brokjesenzo worden gecorrigeerd.

Leveringskosten worden duidelijk aan de koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

4. Betaling

Bij bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald:
Kredietkaart (VISA, MasterCard, American Express)
BanContact – Mister Cash
IDEAL
PayPal

Brokjesenzo kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of verminderen. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de Website.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.
In het geval door Brokjesenzo een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Brokjesenzo is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

5. Levering en leveringstijd

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Behalve voor een Consument Koper geldt genoemde levertijd slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Brokjesenzo streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.
Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft Brokjesenzo het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Brokjesenzo gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen (mits terugbetaling aan de Koper van eventueel reeds betaalde voorschotten voor het product in kwestie).

6. Gebreken en Klachttermijn

De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen zeven (7) dagen na levering (of binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Brokjesenzo schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht.
De Koper, niet zijnde Consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Brokjesenzo is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan en, op verzoek en kosten van de Koper, aan de Koper terug te zenden.

7. Recht van verzaking en ruiling

U kunt producten retourneren of annuleren binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, mits de producten ongeopend en onbeschadigd zijn. Neem contact met ons op via [e-mailadres info@brokjesenzo om een retour of annulering aan te vragen. We zullen uw aanvraag verwerken en u op de hoogte stellen van de volgende stappen.

8. Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.
De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9. Particuliere of bedrijfsaankopen.

Wij doen niet aan intracommunautaire leveringen, omdat wij ons op de particuliere markt richten. Wij leveren daarom ook niet onder deze voorwaarden aan zakelijke klanten in België en Nederland. Conform de wet zijn wij vrij te bepalen onder welke voorwaarden wij leveren. De aankoper zal tijdens de aankoop hiermee rekening en houden en wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het doel.

11. Intellectuele eigendom

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten enof de Website berusten bij Brokjesenzo, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten enof andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische enof commerciële know how, methoden en concepten.
Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Brokjesenzo, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

12. Persoonsgegevens

Brokjesenzo zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar Privacy Statement .
Brokjesenzo neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Brokjesenzo, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Tongeren, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

15. Diverse bepalingen

De maatschappelijke zetel en de showroom van Brokjesenzo is gevestigd te 3730 Hoeselt, Zeepstraat 13a. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Brokjesenzo op voormeld adres of naar het e-mail adres info@Brokjesenzo.be.

De Brokjesenzo klantenservice is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 10.00 tot 18.00 uur.
Brokjesenzo streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen 48 uur te beantwoorden. Indien klachten worden gemeld aan Brokjesenzo, wordt de Consument Koper in elk geval binnen de vijf (5) werkdagen ingelicht over de termijn waarin hij van Brokjesenzo een voorstel tot oplossing van het geschil zal ontvangen.
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en Brokjesenzo met betrekking tot de erin opgenomen materie.